Một nhóm nhà nghiên cứu đã xác định được chính xác cách muỗi bay, và cho thấy loài này có phương thức bay...